request 18386485 06 Mar 2024 11:32

Pine/Fir Lumber 16 x 90 x 1200 mm, - m3 / spot

Species: Pine (Pinus sylvestris) - Scots Pine, Fir (Abies alba), Thickness: 16 mm, Width: 90 mm, Length: 1200 mm
request 18422212 06 Mar 2024 11:32

Fresh Sawn Pine Unedged Lumber, 30 m3 Spot

Thickness Length Quality
15; 16; 17; 20 mm 1200; 800; 3000; 4000 mm AB
Type: Unedged Lumber, Species: Pine (Pinus sylvestris) - Scots Pine, Volume: 30 m3 Spot - 1 time